ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
b) Opdrachtnemer: Fixed Finance Administratie & Belastingadvies, gevestigd te: Purmerend, zijnde een eenmanszaak, tevens handelend onder de naam Fixed Finance;
c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden tot het gebruikelijke werkterrein van de belastingadviseur te verrichten. Tot die werkzaamheden behoren alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere werkzaamheden die uit de opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:

 • het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke aard,
 • het verzorgen van fiscale aangiften,
 • het optreden als gemachtigde in fiscale verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures,
  waaronder hoger beroepsprocedures en cassatieberoepsprocedures
 • het geheel of gedeeltelijk voeren van boekhoudingen,
 • het opstellen van jaarstukken en andere financiële overzichten, zoals jaarrekeningen,
  jaarrapporten, managementrapportages en kredietrapportages,
 • al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de
  werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.2 Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft  verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of bepaalde personen.
1.3 Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer en derden, waaronder directeuren, vennoten, maten en ondergeschikten van Opdrachtnemer. Zij kunnen jegens opdrachtgever hierop een beroep doen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
2.2 De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is  overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en
Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen.
De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst
juist en volledig weer te geven.
3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet
getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder
toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op
verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

Artikel 4 – Gegevens en informatie

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie,
alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat
Opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in
de door Opdrachtnemer gewenste vorm en c) op de door Opdrachtnemer gewenste wijze te
verstrekken.
4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van
de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien
deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de
Opdracht anders voortvloeit.
4.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
4.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het
moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen
heeft voldaan.
4.5 Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat
Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft
voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever
verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.
4.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan
Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking
tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden
in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte
naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.

Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt
uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel
mogelijk in acht.
5.2 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van Opdrachtgever
derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan met goedkeuring van
Opdrachtgever.
5.3 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van
enig beoogd resultaat.
5.4 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en
hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig
medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.
5.5 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):
a) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te
doen;
b) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van
overheidswege ingestelde autoriteiten.
5.6 Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement Beroepsuitoefening
van het Register Belastingadviseurs.
5.7 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het
voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.
5.8 Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van
relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.
5.9 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek
van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer
zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s
zoals het verspreiden van virussen en vervorming.
5.10 In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de datauittreksels
uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

Artikel 6 –Termijnen

6.1 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen
indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
6.2 Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de
Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de
termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de
betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie
geheel aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.
6.3 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door
Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, dan nadat
Opdrachtgever, na ommekomst van de overeengekomen termijn, Opdrachtnemer een
redelijke termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en
Opdrachtnemer ook dan de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.

Artikel 7 – Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of
strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
7.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds)
ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij de redelijkheid en
billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De
ontbinding dient met een schriftelijke opzegging te worden meegedeeld aan de andere partij.
7.3 De Overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel Opdrachtnemer als door
Opdrachtgever (tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in
het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator,
bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om
enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van
de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien
er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de
opzeggende partij.
7.4 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling
van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de
Opdrachtnemer na ontvangst van de betaling aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de
voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.
7.5 Indien tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer
recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies,
alsmede van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet
maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer
kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan
de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
7.6 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever
recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden,
tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan
Opdrachtgever zijn toe te rekenen.
7.7 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich
meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
7.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen,
zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die
andere partij ter hand te stellen.

Artikel 8 – Intellectuele vermogensrechten

8.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering
van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen,
(model)contracten, systemen, systeem-ontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan
Opdrachtnemer, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.
8.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het
Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op
gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen,
te openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 9.4.

Artikel 9 – Geheimhouding en exclusiviteit

9.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en
informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn
betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op Opdrachtnemer een wettelijke of
beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) en andere
nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover
Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze
geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens gekregen
resultaten.
9.2 Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van
Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de
opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.
9.3 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-,
bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de
uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voorzover deze naar zijn
redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
9.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het
Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet
schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter
beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit,
geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden
van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking
rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-,
bestuursrechtelijke- of strafprocedure.
9.5 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in
hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van
Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.
9.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te
wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele
opdrachtgevers te herleiden zijn.
9.7 Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie
die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel
dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1 In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het
kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan
Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan
of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.
10.2 In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever alsmede in
verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor
Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemer en derden, kan
Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.
10.3 Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals
het eerste en tweede lid vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het
gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 11 – Honorarium

11.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte
kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven,
berekeningsmethodieken en werkwijzen.
11.2 Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
11.3 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is
uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging
ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief
dienovereenkomstig aan te passen.
11.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd.

Artikel 12 – Betaling

12.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden
door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien
dagen na factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde
op de rekening van Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de
betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
12.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere
tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te
brengen.
12.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is
Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte
buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voorzover deze kosten de eventuele
rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij
in de kosten wordt veroordeeld.
12.4 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Opdracht
ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.
12.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht,
indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel
van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan
Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 13 – Reclames

13.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe
van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of
informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij
het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het
gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
13.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voorzover
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
13.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw
verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer)
uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald
honorarium naar evenredigheid.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Opdrachtnemer verplicht zich om zich conform de regels van het Reglement voor de
Beroepsuitoefening (RBU) van het Register Belastingadviseurs te verzekeren en verzekerd te
houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet
volledig uitvoeren van Opdrachten. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van
Opdrachtgever kosteloos een kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering aan de
opdrachtgever toe te zenden.
14.2 De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op
grond van de in lid 1 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met
het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van
Opdrachtnemer, geen uitkering krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden,
is iedere aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de
maatstaf van het bepaalde in artikel 11 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan
Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden
waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband
houdt.
14.3 De in het voorgaande lid vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
14.4 Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van
onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of
anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of
nalaten van hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer ingeschakeld zijn
(werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij
een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
c) bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.
14.5 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat
Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij
Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
14.6 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle
aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en
ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die
voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve
van Opdrachtgever, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove
schuld van Opdrachtnemer.
14.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden
wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen
verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door
opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Onder aanspraken van derden worden tevens
verstaan aan de Opdrachtnemer als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde
bestuurlijke boeten.

Artikel 15-Vervaltermijn

Voorzover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van
Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van
werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop
Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 16 – Rechts- en forumkeuze

16.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
16.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die
verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorgelegd
aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.
16.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een
andere wijze van geschillenbeslechting
16.4 Opdrachtgever kan een klacht indienen bij de Raad van Tucht van het Register
Belastingadviseurs. Alsdan zal de Raad van Tucht alvorens de klacht in behandeling te nemen
partijen voorstellen door middel van mediation tot een oplossing van het geschil te komen.

17. Wijzigingen

17.1 Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.
17.2 Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de gewijzigde
Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij
de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
van de wijzigingen van de Algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na
dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Opdrachtgever
Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.