Prinsjesdag 2023: Belangrijke plannen voor de DGA

Prinsjesdag plannen DGA
Home » Nieuws » Prinsjesdag 2023: Belangrijke plannen voor de DGA

Op Prinsjesdag zijn er weer veel plannen gepresenteerd voor het komende jaar. In deze blog lichten we enkele belangrijke plannen toe die specifiek betrekking hebben op de DGA.

Twee box-2-tarieven

Vanaf 1 januari 2024 introduceert men een progressief tarief in Box 2. Er komt een eerste schijf met een tarief van 24,5% voor Box-2-inkomen (bijvoorbeeld dividenden) tot € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000), en daarboven geldt een tarief van 31%. Vorig jaar is ook de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap aangenomen. Een van de artikelen in de wet verwijst naar het huidige Box-2-tarief (26,9%). Omdat er volgend jaar twee Box-2-tarieven bestaan, is de verwijzing in dat artikel daarop aangepast.

Tegengaan ontwijken dividendbelasting

Als een in Nederland woonachtige aandeelhouder dividend ontvangt, is hierover 15% dividendbelasting verschuldigd. Je kunt deze dividendbelasting echter verrekenen met de inkomstenbelasting. Als je een Nederlandse bv hebt, kun je de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de vennootschapsbelasting. Buitenlandse aandeelhouders hebben deze verrekeningsmogelijkheid vaak niet en moeten de dividendbelasting dus feitelijk betalen. Om ontwijking te voorkomen, worden de economische (het dividend zelf) en de juridische gerechtigdheid tot het dividend (het recht op dividend) gescheiden. Deze ongewenste constructie wil het demissionaire kabinet tegengaan door per 1 januari 2024 een registratiedatum wettelijk vast te leggen. Hierbij wordt vastgesteld wie op deze datum recht heeft op verrekening, vermindering of teruggaaf van dividendbelasting. Ook wordt de bewijslastpositie van de inspecteur verbeterd.

Afschaffing giftenaftrek

Je kunt als bv de giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of aan een Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) aftrekken van je winst. De aftrek is gemaximeerd tot 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Als er meer wordt geschonken, wordt dit beschouwd als een winstuitdeling aan de aandeelhouder. Het voorstel is om de giftenaftrek af te schaffen. Hierdoor wordt ook de bovenmatige gift niet meer als winstuitdeling aangemerkt.

Aanpak vastgoedaandelentransacties

Bij de aankoop van een nieuwe onroerende zaak ben je bij de levering 21% btw verschuldigd. Koop je een bestaande onroerende zaak? Dan ben je 10,4% overdrachtsbelasting (OVB) verschuldigd. Bij de aankoop van een nieuwe onroerende zaak betaal je geen OVB en bij een bestaande onroerende zaak geen btw. Dit wordt de samenloopvrijstelling genoemd. Deze regeling wordt ook ingezet bij de aankoop van nieuwe onroerende zaken via een aandelentransactie. Bij zo’n transactie worden de aandelen in een vastgoed-bv met daarin nieuw onroerend goed gekocht in plaats van het onroerend goed zelf. Er is dan geen btw verschuldigd én geen OVB. De wetgever vindt dit ongewenst en past daarom deze samenloopvrijstelling aan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe onroerende zaken die gedurende 2 jaar na de verkrijging van de aandelen voor 90% of meer voor belaste prestaties worden gebruikt (denk aan hotels en supermarkten) en nieuwe onroerende zaken die voor minder dan 90% voor btw-belaste prestaties (denk aan vrijgestelde verhuur van woningen of zorgvastgoed) worden gebruikt. In het eerste geval ben je bij de verkrijging van de aandelen geen btw verschuldigd en ook geen OVB. In het tweede geval ben je bij de verkrijging van de aandelen 4% OVB verschuldigd. Deze nieuwe regels voor de samenloopvrijstelling treden in werking vanaf 1 januari 2025.

Afschaffing onderscheid open en besloten CV

In Nederland zijn er bepaalde rechtsvormen die in het buitenland niet bekend zijn. Deze kwalificatieverschillen kunnen ertoe leiden dat in Nederland een rechtsvorm wel als zelfstandig belastingplichtig wordt beschouwd, maar in een ander land niet. Dit is het geval bij een besloten en een open Commanditaire Vennootschap (CV). De open CV is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, de besloten CV niet. Dit onderscheid vervalt vanaf 2025. Alle CV’s zijn dan besloten en niet meer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Belastingheffing vindt dan plaats bij de achterliggende commanditaire vennoten en niet bij de CV zelf. Voor bestaande belastingplichtige open CV’s komt er een overgangsregeling, waarbij de fiscale claim onder voorwaarden kan worden doorgeschoven. Het demissionaire kabinet wil ook vanaf 2025 de kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen aanpassen.

Vastgoedmaatregel Fiscale Beleggingsinstellingen

Een Fiscale Beleggingsinstelling (fbi) is een bv, nv of een fonds voor gemene rekening die zich bezighoudt met het beleggen van vermogen. Als ze aan de voorwaarden voldoet, bedraagt de vennootschapsbelasting 0%. Hiervoor hoeft de fbi geen verzoek te doen. Vanaf 2025 worden deze speciale regels aangepast. Vanaf dat moment mag een fbi niet meer rechtstreeks beleggen in vastgoed. Haar winst wordt dan belast tegen het reguliere Vpb-tarief. Beleggen in aandelen van een vastgoeddochter-bv mag nog wel. Ook mag de fbi zich niet bemoeien met het bestuur van een verbonden vastgoedlichaam. Bovendien wordt de financiering met vreemd vermogen beperkt en vervalt de bestaande uitbreiding van het begrip ‘beleggen in vermogen’, die betrekking heeft op investeringen in verbetering of uitbreiding van vastgoed.

Flankerende Maatregel

Bij deze vastgoedmaatregel wordt een flankerende maatregel voorgesteld in de overdrachtsbelasting (OVB). Het gaat hierbij om een voorwaardelijke OVB-vrijstelling in 2024 voor aankopen van vastgoed in het kader van herstructureringen die direct samenhangen met de vastgoedmaatregel.

Vragen?

Ben je DGA en heb je vragen over de plannen of hoe ze jouw situatie kunnen beïnvloeden? Neem dan contact met ons op.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de op Prinsjesdag gepresenteerde voorstellen nog door het parlement goedgekeurd moeten worden. Totdat deze stappen zijn voltooid, blijven de voorstellen in de planfase en zijn ze niet definitief.